Mae Zoe Hilton yn Uwch Nyrs Ymchwil Clinigol yn y Tîm Cyflenwi Ymchwil a Datblygu yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Mae Zoe wedi bod yn ymwneud â nifer o dreialon canser y fron clinigol ar gyfer Canolfan y Fron YALl a, thrwy gydol y pandemig, mae wedi chwarae rôl allweddol mewn treialon clinigol i brofi cyffuriau i drin COVID-19 ymhlith y cleifion mwyaf sâl gan gynnwys y treial RECOVERY sy’n adnabyddus yn rhyngwladol. Ers 2017, mae Zoe wedi gwirfoddoli’n flynyddol yn y gwersylloedd i ffoaduriaid yng ngogledd Ffrainc, gan ddarparu cymorth cyntaf i’r rhai mewn angen. Yn y darn hwn, mae’n myfyrio ar sut mae’r profiadau hynny wedi ei hysgogi i fod yn arweinydd gwell, mwy tosturiol yn ei gwaith bob dydd

Fe’m cyflwynwyd i wirfoddoli cymorth cyntaf dyngarol yn y gwersylloedd i ffoaduriaid yng ngogledd Ffrainc yn 2016 pan ddychwelodd ffrind o gynllun sabothol yn yr hyn a elwid yn flaenorol yn ‘Jyngl Calais’. Roedd hwn yn wersyll cyfreithiol i ffoaduriaid a cheiswyr lloches a oedd yn gartref dros dro ar gyfer hyd at 10,000 o bobl o bob cwr o’r byd.

Gwnaeth y sgyrsiau a gefais ar y pryd wneud i mi sylweddoli na allwn barhau i wylio o bellter, ond yn hytrach, gwnaeth fy ysgogi i gymryd rhan, i rannu fy nhosturi a defnyddio fy sgiliau nyrsio ar yr un pryd yn y ffordd orau posibl.

Ers 2017, rwyf wedi gwirfoddoli gyda sefydliad o’r enw’r Tîm Cefnogi Cymorth Cyntaf (F.A.S.T) bob blwyddyn o leiaf unwaith (a cholli’r flwyddyn ddiweddaf yn anffodus, am resymau amlwg). Cafodd y cyn Jyngl Calais ei chwalu yn 2016; a symudodd ei breswylwyr ymlaen yn ddiwahân i ardaloedd eraill o Ffrainc, y byddai’r rhan fwyaf ohonynt yn dychwelyd i ardaloedd y porthladd yn hwyrach i barhau â’u taith. Mae hyn wedi arwain at greu nifer o wersylloedd anghyfreithlon, llai o faint ar draws yr ardal, sy’n cael eu chwalu’n barhaus gan heddlu Ffrainc sy’n defnyddio nwy dagrau a batonau i gael gwared ar yr eiddo a’r cysgodfannau prin sydd gan y bobl hynod ddewr a gwydn hyn. Pan fyddwn yn gwirfoddoli yn y gwersylloedd, byddwn yn aros yno am 3-4 diwrnod ar y tro, ac mae fy mhrofiadau yno wedi agor fy llygaid, wedi dylanwadu ar fy ymarfer, ac wedi fy newid fel person mewn mwy o ffyrdd nag y gallwn fod wedi’i ddychmygu.

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio’n llawn amser yn Ysbyty Athrofaol Llandochau fel Uwch Nyrs Ymchwil. Mae Caerdydd yn amlddiwylliannol iawn ac mae rhai cleifion yn dod o wledydd lle ceir ansicrwydd gwleidyddol. Mae gwirfoddoli yn y gwersylloedd anghyfreithlon i ffoaduriaid wedi newid fy mhersbectif o’u profiadau, eu disgwyliadau a’u diwylliannau.

Mae camu i’r amodau byw gelyniaethus ac annynol hyn wedi caniatáu i fi feddwl am y sgyrsiau a’r delweddau hynny pan fyddai’n gweld cleifion tebyg yn y clinig, sy’n aml yn ofnus, yn orbryderus ac weithiau’n ddig. Mae ffoaduriaid yn aml wedi cael eu siomi gan y bobl y mae’n ddyletswydd arnynt i’w cadw’n ddiogel. Mae’n ddealladwy felly na fyddant o bosib am gael cyswllt llygad â chi, y gallant roi data personol anghywir i chi, ac efallai na fyddant yn diolch i chi. Nid oes un rheswm ganddynt i ymddiried ynom.

Drwy wirfoddoli i F.A.S.T rwyf wedi meithrin profiad i empatheiddio’n hyderus gyda dealltwriaeth addysgedig. Rwy’n anelu at ragweld y problemau personol, cyfreithiol a diwylliannol a allai godi. Drwy wneud hynny, rwy’n gobeithio creu safon uwch o ofal sy’n cefnogi cleifion ac aelodau eraill o’r tîm, na allent fod wedi cael yr un profiadau na mewnwelediad.

Mae pob profiad wedi fy ysgogi i wneud yn well, i ddysgu mwy, a datblygu ffyrdd i sicrhau bod ein Bwrdd Iechyd yn cyflawni ei amcanion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Ar hyn o bryd rwy’n ymgymryd â chwrs Rheoli Tosturiol i gefnogi hyn, ac rwyf newydd gael fy nerbyn ar raglen Climb Cymru, sy’n gyfle cyffrous iawn i ddatblygu fy null arwain. Mae fy nhaith nesaf wedi’i threfnu ar gyfer diwedd Tachwedd, ni allaf aros i fynd allan i’r maes unwaith eto i gynnig pa bynnag gymorth a allaf i breswylwyr y gwersylloedd yn dilyn blwyddyn hynod anodd, a heb amheuaeth, i weld rhai wynebau cyfarwydd a chyfarfod â channoedd o bobl eraill a fydd, fel bob amser, yn fy addysgu ac yn parhau i ychwanegu cymaint o werth i’m bywyd.

Gall unrhyw un wirfoddoli. Rwyf i’n gweithio gyda’r tîm Cymorth Cyntaf, ond nid oes angen profiad meddygol arnoch i weithio i Care for Calais a’r Refugee Community Kitchen. Yn anffodus, mae’r sefyllfa bresennol yn annhebygol o newid yn fuan, ac mae’r elusennau sy’n darparu cymorth dyngarol sylfaenol yn dibynnu’n gyfan gwbl ar wirfoddolwyr a rhoddion. Isod ceir manylion rhai o’r elusennau sy’n gweithio yn yr ardal ar hyn o bryd. Isod ceir manylion rhai o’r elusennau sy’n gweithio yn yr ardal ar hyn o bryd. Os hoffech wybodaeth bellach edrychwch ar eu gwefannau:

FAST – First Aid Support Team

Care4Calais | Refugee Crisis Charity