Pwy Ydym Ni

Datblygwyd Sefydliad Dragon’s Heart gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i arwain arloesedd ac i weithredu fel catalydd ar gyfer newid ar draws gwasanaethau cyhoeddus i wella bywydau dinasyddion yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, Cymru a thu hwnt.

Mae arloesi ym maes iechyd yn ymwneud â gwneud pethau’n wahanol er budd ein pobl a’n planed. Rydym am fodloni’r disgwyliadau uchaf yn hytrach na’r safonau gofynnol, meithrin diwylliant nad yw’n ofni newid, ac sy’n gweithio i ddileu anghydraddoldebau iechyd: dod â gofal mawr ym mhobman. 

Rydym yn ofod i arweinwyr system ddod at ei gilydd er mwyn datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth, a’u gallu i ledaenu a graddio eu syniadau arloesol. Bydd grymuso arweinwyr yfory yn sicrhau bod ein system gofal iechyd yn gwasanaethu anghenion cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol mewn ffordd gynaliadwy.

Beth rydyn ni'n ei wneud

Meddwl

Allanol

Testun ffug y diwydiant argraffu a chysodi yw Lorem Ipsum. Mae Lorem Ipsum wedi bod.

Gwnewch

Anwybyddu

Testun ffug y diwydiant argraffu a chysodi yw Lorem Ipsum. Mae Lorem Ipsum wedi bod.

Rhwydwaith

Uno

Testun ffug y diwydiant argraffu a chysodi yw Lorem Ipsum. Mae Lorem Ipsum wedi bod.

Rydym yn

Ein Cenhadaeth

Mae Sefydliad Calon y Ddraig wedi cael ei ddatblygu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i arwain arloesedd ac i weithredu fel catalydd ar gyfer newid ar draws gwasanaethau cyhoeddus i wella’r canlyniadau i ddinasyddion yng Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt.

Bydd y Sefydliad yn cefnogi’r BIP i ddod yn un o’r systemau iechyd a gofal mwyaf blaenllaw yn y byd.

Bydd yn lle i bobl ddod iddo o bob cwr o’r byd, i ddysgu oddi wrth gasgliad byd-eang radical o arweinwyr gwych a phartneriaethau pwerus.

Byddwn yn adeiladu rhwydwaith radical o ragoriaeth ar gyfer deinameg a chydweithio, yn yr amser hwn o aflonyddwch ac ailddarganfod, nid yn unig ym maes iechyd ond ar draws diwydiant, y byd academaidd a gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang.

Byddwn yn cydnabod gwobr ac yn meithrin yr arweinwyr gwych hynny ym maes chwarae ac wrth ddatblygu, yng Nghymru ac yn ehangach a fydd yn ateb i heriau fel ail-enwi iechyd a gofal, mynd i’r afael â thlodi ac afiechyd, a hyrwyddo heddwch, cyfiawnder a thegwch.

 

Ein cefndir

Mae Sefydliad Calon y Ddraig yn deillio o ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i COVID-19 ac adeiladu Ysbyty Calon y Ddraig. Fodd bynnag, roedd ysbryd Calon y Ddraig – cydweithio, syniadau radical, ac arweinyddiaeth gyfunol – yn bresennol ar draws yr holl system wrth i staff weithio gyda’i gilydd mewn ffyrdd newydd ac arloesol ar bob lefel ac ym mhob adran o’r Bwrdd Iechyd.

Fe wnaeth pandemig COVID-19, pan gyrhaeddodd ddechrau 2020, ein gorfodi i addasu er mwyn ymateb yn effeithiol i’r digwyddiad unwaith mewn oes hwn. Efallai mai’r pandemig yw’r her unigol fwyaf y mae’r GIG wedi’i hwynebu yn ystod ei oes saith degawd.

Gan ymateb i heriau COVID-19, daeth staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ynghyd, ymgynnull fel erioed o’r blaen, a dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio i gynnal ein gwasanaethau hanfodol.

Ein diben yw dal y momentwm hwnnw a chymryd y cam cyntaf tuag at ddyfodol iechyd a gofal.

 

Ein Pobl a'n Partneriaid