Mae’n bleser gan Sefydliad Calon y Ddraig gyhoeddi enwau’r tri athro a fydd yn darparu Climb Cymru ar gyfer rhaglen arweinyddiaeth cohort 2021/22.

Ochr yn ochr â dysgu gan rai o’r goreuon yng Nghymru, bydd y tri athro rhyngwladol hyn yn arwain y 30 o gynrychiolwyr Climb Cymru a ddetholwyd yn ddiweddar drwy gwrs 10 mis, sy’n dechrau ar ddiwedd mis Hydref 2021.

Y tri athro yw Hahrie Han, Cyfarwyddwr Sefydliad SNF Agora ac Athro Gwyddor Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Johns Hopkins, yr Athro Syr Muir Gray, Ymchwilydd Clinigol Anrhydeddus yng Nghanolfan Meddygaeth ar sail Tystiolaeth Prifysgol Rhydychen, a Mark Prain, Cyfarwyddwr Sefydlu, Sefydliad Hillary ar gyfer Arweinyddiaeth Ryngwladol.

Fel Cyfarwyddwr Sefydliad Agora SNF ac Athro Gwyddor Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Johns Hopkins, mae Hahrie Han yn arbenigo mewn astudio dulliau trefnu, symudiadau, ymgysylltu dinesig a democratiaeth. Mae wedi cyhoeddi pedwar llyfr, yn fwyaf diweddar Prisms of the People: Power and Organizing in 21st Century America.

Mae ei gwaith arobryn wedi cael ei gyhoeddi yn yr American Political Science Review, American Sociological Review, American Journal of Sociology,Journal of the American Medical Association (JAMA), ac mewn sawl lle arall yn cynnwys y New York Times, Washington Post, ac eraill. Drwy ei hymchwil, mae wedi gweithio mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau dinesig a gwleidyddol ac ymgyrchoedd o gwmpas y byd, yn cynnwys y rhai yn Unol Daleithiau America, Ewrop, Awstralia, Seland Newydd, y Deyrnas unedig, ac mewn mannau eraill. Yn ei holl waith, mae’n ceisio datblygu arweinyddiaeth ysgolheigion ac ymarferwyr iau, yn enwedig menywod a phobl groenliw.

Roedd Hahrie hefyd yn gyd-gynullydd y Pwyllgor Cynghori ar Bolisi ar gyfer ymgyrch Obama yn 2008, a bu’n Gadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar gyfer Tîm Adolygu’r Asiantaeth EAC ar Dîm Pontio Obama-Biden, a hefyd yn Gynghorydd Materion a Pholisi Cenedlaethol ar gyfer ymgyrch arlywyddol y Seneddwr Bill Bradley yn 1999-2000.

Ar gyfer blwyddyn gychwynnol Climb Cymru, bydd Hahrie yn canolbwyntio ar egwyddorion trefnu cymunedol, gan alluogi pobl i ddysgu i weithio gyda’i gilydd i wneud y byd yr hyn y dylai fod, yn realiti, drwy nodi arweinwyr, creu cymuned o amgylch yr arweinwyr hynny, a meithrin pŵer o’r gymuned honno i ysgogi newid.

Dywedodd Hahrie, “Rydym ni yn Sefydliad Agora SNF yn edrych am bobl a sefydliadau tebyg o amgylch y byd, gyda llygaid beirniadol a chalonnau llawn gobaith. Dyma pam rydym wrth ein boddau i fod yn gweithio ochr yn ochr â Sefydliad Calon y Ddraig, a anwyd yn ystod yr ymateb i COVID-19 yng Nghymru, gan gydnabod na allwn, yn syml, ddychwelyd i’r hen ffordd o weithredu. Yn hytrach, gyda’n gilydd, gallwn gymryd cam ymlaen i ddyfodol gofal iechyd, lle caiff gwasanaethau iechyd eu cyd-lunio gyda’r bobl sy’n eu defnyddio, lle gallwn oll fanteisio ar newid.”

Mae’r Athro Syr Muir Gray wedi gweithio i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn Lloegr ers 1972, gan gyflawni amrywiaeth o uwch swyddi yn ystod y cyfnod hwnnw, gan gynnwys bod yn Gyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu ar gyfer Anglia and Oxford Regional Health Authority, a sefydlu, ac yna dod yn Gyfarwyddwr ar Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU.

Sefydlodd y Llyfrgell Genedlaethol Iechyd, ac roedd yn Gyfarwyddwr ar Wybodaeth, Proses a Diogelwch Clinigol Rhaglen Genedlaethol TG GIG (Lloegr), gan gyflawni rôl Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol. Ef oedd y person cyntaf i gael swydd Prif Swyddog Gwybodaeth y GIG (Lloegr), ac roedd hefyd yn gyd-Gyfarwyddwr ar raglen ‘Right Care’ Ansawdd, Arloesi, Cynhyrchiant ac Atal (QIPP) yr Adran Iechyd.

Mae Syr Muir yn arbenigwr a gydnabyddir yn rhyngwladol ar systemau gofal iechyd, ac mae wedi cynghori llywodraethau sawl gwlad y tu allan i’r DU, gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd, yr Eidal, Sbaen a’r Almaen.

Ar gyfer Climb Cymru, bydd Syr Muir yn canolbwyntio ar feddygaeth poblogaeth, diwylliant a rheoli gwybodaeth. Dywedodd Syr Muir, “Ein cenhadaeth yw datblygu rheoli ac arwain ac mae angen dull newydd arnom o reoli. Mae angen sefydliadau wedi’u rheoli’n dda arnom, ond mae hefyd angen systemau ar gyfer pob rhan o’r boblogaeth, pob un â rhwydwaith lleol a chyllideb benodol. Hyd yn oed yn fwy, mae angen arweinyddiaeth arnom i ddatblygu’r diwylliant o stiwardiaeth a thrawsnewid i fod yn system gofal iechyd sy’n seiliedig ar werthoedd; y model newydd i sicrhau cynaliadwyedd gofal iechyd i bawb.”

Gwnaeth Mark Prain, a raddiodd o Toi Whakaari, prif academi Celfyddydau’r Theatr yn Seland Newydd, dreulio 15 mlynedd fel actor proffesiynol, cyfarwyddwr, dramodydd a chanwr opera, yn Seland Newydd, Awstralia ac Ewrop. Yn dilyn hynny, treuliodd lawer o’r 15 mlynedd nesaf yn gweithio yn Seland Newydd ac UDA ar Arweinyddiaeth Gynaliadwy. Ar ôl treulio pum mlynedd gyda Greenpeace (1990-94), daeth yn Gyfarwyddwr Gweithredol ar y cwmni nid-er-elw Sustainable Cities (1995-2000), ac wedyn y Grŵp Arweinyddiaeth Busnes Redesigning Resources (2000-04). Mae wedi ysgrifennu dau lyfr ar arfer gorau cynaliadwy.

Ers 2006, mae Mark wedi bod yn Gyfarwyddwr Sefydlu ar Sefydliad Hillary. Wedi’i ysbrydoli gan y diweddar Syr Edmund Hillary, mae Sefydliad Arweinyddiaeth Ryngwladol Hillary yn ymgymryd â’r her o chwilio’n fyd-eang am arweinwyr eithriadol, gan gydnabod a dathlu eu gwaith yn barhaus. Nod Sefydliad Hillary, drwy ei enillwyr, yw ysbrydoli pob un ohonom i gyflawni ein llawn botensial wrth weithio dros ein planed, ac wrth wneud hynny, sicrhau ein bod oll yn dangos dewrder ac uchelgais fel y gwnaeth Syr Hillary.

Dywedodd Mark, “Cenhadaeth y Sefydliad yw cydnabod, gwobrwyo a meithrin arweinwyr gwych presennol, a fydd yn darparu atebion i heriau megis newid yn yr hinsawdd, tlodi, clefyd, heddwch a chyfiawnder.”

Ar gyfer Climb Cymru, bydd Mark yn helpu ein hymgeiswyr i archwilio eu hunaniaeth bersonol a diwylliannol, a’u cefnogi i fanteisio ar hyn fel rhan o’u gallu arwain.

Ochr yn ochr â’r tri athro, bydd Peter Hillary, mynyddwr o Seland Newydd, dyngarwr, ysgrifennwr a mab Syr Edmund Hillary, hefyd yn cefnogi Sefydliad Calon y Ddraig i ddarparu Climb Cymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar ddigwyddiad y gynhadledd ar ddiwedd y rhaglen. Bydd y newyddion cyffrous diweddaraf ar gyfraniad Peter ar gael yn fuan. Bydd y newyddion cyffrous diweddaraf ar gyfraniad Peter ar gael yn fuan.

Dywedodd Jonathon Gray, Cyfarwyddwr Arloesi a Gwella yn BIP Caerdydd a’r Fro ac arweinydd Sefydliad Calon y Ddraig, “Mae pob un ohonom yn Sefydliad Calon y Ddraig wrth ein bodd i fod wedi sicrhau’r athrawon hyn ar gyfer rhaglen Climb Cymru yn ystod ei blwyddyn gychwynnol.”

“Ceir cyhoeddiadau pellach ynghylch blwyddyn gychwynnol Climb Cymru yn fuan, yn cynnwys nifer o siaradwyr gwadd eraill. Fodd bynnag, bydd y cwrs yn cael ei greu a’i lunio o amgylch meysydd arbenigedd priodol y tri athro hyn. Mae Harhie, Syr Muir a Mark yn llawn cyffro i gyfarfod â 30 o gynrychiolwyr Climb Cymru ac, ochr yn ochr â hwy, cymryd y cam cyntaf ar y cyd ar y rhaglen hon, tuag at ddyfodol arweinyddiaeth yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.”

Mae Climb Cymru yn rhan o Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac fe’i darperir gan Sefydliad Calon y Ddraig.