Wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro adfer o’r pandemig COVID-19 ac ystyried sut y caiff gwasanaethau eu darparu mewn ffordd gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, mae wedi comisiynu dau adroddiad gan y King’s Fund i archwilio Arweinyddiaeth a Datblygiady system iechyd a gofal, ac Arloesi a Gwella o fewn y system iechyd a gofal.

Mae’r King’s Fund yn elusen annibynnol sy’n gweithio i wella iechyd a gofal. Maent yn gweithio i helpu i lunio polisi ac ymarfer drwy waith ymchwil a dadansoddi, a hyrwyddo dealltwriaeth o’r system iechyd a gofal cymdeithasol. Fe’u comisiynwyd gan BIP Caerdydd a’r Fro i ysgrifennu a chyhoeddi dau adroddiad yn nodi’r hyn a gyflawnwyd ac a ddysgwyd gan y BIP dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn ogystal â thrwy gydol y pandemig COVID-19.

Mae’r cyntaf, o’r enw Arloesi a gwella yn system iechyd a gofal Caerdydd a’r Fro, yn disgrifio dull datblygol y Bwrdd Iechyd o weithio er mwyn annog, galluogi a chefnogi ffyrdd o wella ac arloesi, a lledaenu arferion a dulliau effeithiol o ddarparu gwasanaethau, ers cyhoeddi ei strategaeth ar gyfer trawsnewid gofal, , Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol, yn 2015. Mae’n seiliedig ar gyfweliadau ag 20 arweinydd ar draws y system iechyd a gofal, gan gynnwys arweinwyr gweithredol ac anweithredol yn y Bwrdd Iechyd, uwch-reolwyr a chlinigwyr, staff rheng flaen sy’n darparu gwasanaethau a staff sy’n darparu gwasanaethau cymorth.

Mae’r ail adroddiad, Arweinyddiaeth a datblygiad system iechyd a gofal Caerdydd a’r Fro, yn anelu at nodi ei ddull datblygol o safbwynt arwain a diwylliant, gan gynnwys ffyrdd o weithio, strwythurau a phrosesau, ac mae’n seiliedig ar gyfweliadau ag 18 arweinydd ar draws y system iechyd a gofal. Mae’r adroddiad hwn yn cyfeirio at y cynnydd dramatig mae Caerdydd a’r Fro wedi’i gyflawni ers i’r Bwrdd Iechyd gyhoeddi ei strategaeth deng mlynedd yn 2015, a sut mae buddsoddi mewn staff, diwylliant, ffyrdd o weithio a seilwaith wedi talu ar ei ganfed yn ystod y pandemig COVID-19.

Ochr yn ochr ag Adroddiad Darganfod COVID-19y Bwrdd Iechyd ei hun, mae’r dogfennau hyn yn dangos y ffyrdd y mae’r BIP yn gweithio ar ei orau, ei le yn y dirwedd iechyd a gofal ar ôl COVID-19, a’r angen i sefydlu ffyrdd newydd o weithio yn y dyfodol, gan osod y sylfeini ar gyfer mentrau fel Sefydliad Calon y Ddraig.

Dywedodd Rachel Gidman, Cyfarwyddwr Gweithredol Pobl a Diwylliant, “Ers iddo gyhoeddi ei strategaeth Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol yn 2015, mae’r Bwrdd Iechyd wedi bod yn buddsoddi mewn arweinwyr ar draws y system iechyd, waeth beth yw eu rôl neu lefel. Roedd y rhaglen Amplify yn 2019 yn un agwedd ar hyn, ac mae’n rhywbeth rydym yn ei sefydlu yn ddigwyddiad arddangos mwy ffurfiol, rheolaidd, gan ddefnyddio platfform gweledol i ddatblygu sgiliau arweinwyr hyd yn oed ymhellach yn y dyfodol. Mae’r adroddiadau hyn yn dyst i’r daith y buom arni’n barod, ac rwy’n llawn cyffro i weld gwaith ardderchog hyd yn oed mwy o arweinwyr y system yn dwyn ffrwyth wrth i ni barhau i fuddsoddi yng ngweithlu’r dyfodol.”

Dywedodd Jonathon Gray, Cyfarwyddwr Arloesi a Gwella, “Amlygodd yr adroddiadau hyn y ffaith na allwn mwyach ddibynnu ar y ffordd y mae pethau bob amser wedi cael eu gwneud os ydym am gyflawni ein huchelgeisiau i fod yn system iechyd a gofal cymdeithasol sy’n arwain y byd. Mae BIP Caerdydd a’r Fro yn rhagori pan fydd ei staff yn gallu gwthio ffiniau’r hyn sy’n bosibl drwy syniadau arloesol a gwaith partneriaeth cadarn. Rydym yn dechrau gweld mwy a mwy o hyn, sy’n wych, a’n gwaith ni yw cefnogi ein staff i barhau i weithio yn y ffordd hon; bydd prosiectau newydd fel Sefydliad Calon y Ddraig yn ganolog i hyn wrth symud ymlaen.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Len Richards, “Rwy’n falch iawn o weld yr adroddiadau hyn, a phopeth y mae’r Bwrdd Iechyd wedi’i gyflawni dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi’i nodi o’u mewn. Mae’n glir bod gennym lawer o waith i’w wneud eto cyn i ni gyflawni nodau uchelgeisiol ein strategaeth deng mlynedd, ond rwy’n hyderus o’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr adroddiadau hyn, a’r ffordd rydym yn bwriadu ymgorffori’r gwersi a ddysgwyd gennym yn ein hymarfer bob dydd, y byddwn yn cyflawni ein nodau ac yn cael ein cydnabod yn fyd-eang am ansawdd y gofal a ddarparwn a’r ffyrdd arloesol y gallwn ei ddarparu.”

Gallwch ddarllen yr adroddiad Arweinyddiaeth a Datblygiad yma a’r adroddiad Arloesi a Gwella yma.