Mae’r Academi, a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, fel rhan o Sefydliad Calon y Ddraig mewn partneriaeth â Sefydliad Biliynau, yn ddigwyddiad hyfforddi tri diwrnod trochi sy’n agored i dimau o holl Fyrddau Iechyd Cymru ac Ymddiriedolaethau’r GIG.

Am y tro cyntaf, bydd Academi Hydref 2021 yn agored i geisiadau gan dimau mewn diwydiant preifat Anogir mentrau bach a chanolig sy’n canolbwyntio’n benodol ar iechyd, arloesedd iechyd, a chyfiawnder cymdeithasol i wneud cais. Rydym hefyd yn gwahodd ceisiadau gan dimau sy’n cynnwys cymysgedd o gynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus a phreifat, yn enwedig o sectorau traws-sector sydd wedi cydweithio ar wasanaeth arloesol neu ddarn o dechnoleg mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Rydym wrth ein bodd bod yr Academi Lledaenu a Graddfa yn dychwelyd ar gyfer hydref 2021 ac rydym yn rhagweld y caiff ei chynnal yn bersonol yng Nghaerdydd (tra’n aros am sefyllfa COVID-19 adeg y digwyddiad).

Hon fydd y drydedd Academi Lledaenu a Graddfa a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Sefydliad Calon y Ddraig mewn partneriaeth â Sefydliad Biliynau (Becky a Joe yn y llun ar y chwith), sefydliad Los Angeles sy’n arbenigo mewn cefnogi arloeswyr i ryddhau eu potensial a gwneud newid ystyrlon ar raddfa fawr.

Mae lleoedd ar yr Academi 3 diwrnod yn costio £1,500 + TAW fesul person ond bydd ffioedd cwrs y rhai hynny sy’n gweithio i GIG Cymru a’r sector gofal cymdeithasol a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru yn cael eu talu’n llawn gan Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cynhelir yr Academi yng Nghaerdydd ar y 6ed, y 7fed a’r 8fedo Hydref 2021 gyda lleoliad i’w gadarnhau. Cynhelir sesiwn rag-waith rithwir hefyd ar 13eg Medi rhwng 4.30pm a 6pm.

Mae ceisiadau bellach ar gau.

Beth sydd angen i mi wneud cais?

Mae angen pedwar peth arnoch i wneud cais i’r Academi Lledaenu a Graddfa:

  • Prosiect ar raddfa fach datblygedig
  • Tîm o 3 – 6 aelod
  • Y cymhelliant i ryddhau eich prosiect ar raddfa
  • Yr awydd i fod yn arweinydd dros newid.

Wrth gwblhau cais, gofynnir i chi a manylion aelodau eich tîm gan gynnwys unrhyw ofynion hygyrchedd a manylion am eich prosiect, yn benodol y cwestiynau isod:

  • Enw eich prosiect
  • Rhowch ddisgrifiad byr o’ch prosiect gwella neu arloesi llwyddiannus ar raddfa fach. Yn eich ateb, dylech gynnwys y broblem yr oedd yn ceisio’i datrys.
  • Esboniwch ble mae’r broblem yn cael ei phrofi. Yn eich ateb, ystyriwch pwy sy’n profi’r broblem (h.y. a yw’n grŵp penodol o’r boblogaeth?) a’u lleoliad daearyddol (h.y. a yw’n brofiadol mewn ardal/sefydliad penodol yng Nghymru?)
  • Disgrifiwch unrhyw gysylltiadau sydd gan eich prosiect â blaenoriaethau strategol GIG Cymru.
  • Rhowch gyfrif o ble a phryd y cafodd eich prosiect ei brofi neu ei weithredu. Yn eich ateb, dylech gynnwys unrhyw dystiolaeth neu ddata sy’n dangos sut y datrysodd eich ateb y broblem.
  • Rhowch grynodeb o’r hyn y mae eich tîm yn bwriadu ei gyflawni drwy ledaeniad a graddfa’r prosiect hwn.

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth am yr Academi Lledaenu a Graddfa, sgroliwch i lawr i gael rhagor o wybodaeth neu cysylltwch â’r tîm drwy e-bostio Spreadandscale@wales.nhs.uk i drafod.

Sylwer bod ceisiadau ar gyfer mis Hydref 2021 bellach ar gau. Bydd yr Academi Lledaeniad a Graddfa yn dychwelyd yng Ngwanwyn 2022.

Beth yw ystyr Lledaeniad a Graddfa?

Mae gweithlu’r GIG yng Nghymru yn angerddol, yn ymroddedig ac yn datblygu mwy o brosiectau arloesi a gwella nag erioed o’r blaen. Mae hyn wedi bod yn arbennig o wir yn ystod pandemig COVID-19, gydag arloesi’n digwydd fwy neu lai ym mhob man i fodloni anghenion ein cleifion a’r cyhoedd.
Unwaith i’ch tîm brofi bod eich prosiect yn llwyddiannus yn eich maes, i ble dylid mynd ag ef nesaf fel bod mwy o bobl yn gallu elwa, a sut?
Mae lledaeniad a graddfa yn ymwneud ag ehangu cyrhaeddiad eich prosiect datblygedig a rhoi’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i arwain y gwaith o’i fabwysiadu ar raddfa ar draws eich sefydliad, rhanbarth neu ledled Cymru. Gall yr Academi Lledaeniad a Graddfa eich cefnogi i gymryd y cam nesaf, hybu newid trawsnewidiol gydag arweinyddiaeth gadarn, arfer da a modelau newydd ar lefel genedlaethol.

Gallwch wrando ar Billions Institute yn egluro cysyniad lledaeniad a graddfa mewn mwy o fanylder ar y podlediad Healthy Thinking. Yn ogystal, mae pennod wedi’i recordio gyda mynychwyr academillynedd yn egluro eu barn a’u teimladau am yr hyn a ddysgwyd.[/lgc_column]

Sut mae’r academi yn gweithio?

Timau o gynrychiolwyr yn dod â meddwl agored, brwdfrydedd ac egnii’r digwyddiad trochi hwn. Mae’r rhaglen, a gyflwynir gan hyfforddwyr rhyngwladol o Billions Institute, yn ymwneud â datblygu eich sgiliau personol a photensial eich gyrfa yn ogystal â datblygu eich prosiect.

Billions Institute sy’n annog arloeswyr i archwilio’n fanwl eu cymhelliant dros newid ac edrych ar y darlun ehangach o ran sut yr hoffent ddatblygu eu prosiect, fel rhan o’r gweithdy Dig Deep/Dream Big a gynigir ganddynt. Byddwch yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i ddatgloi eich potensial ac arwain yr ymdrechion i greu newid ar raddfa fawr yn eich maes.

Beth mae cynrychiolwyr blaenorol yn ei ddweud am yr Academi?

“Fe wnaeth i mi sylweddoli nad oeddwn i’n anghywir i feddwl am welliannau na meddwl yn eang. Os rhywbeth, mae’n rhaid i mi feddwl yn fwy eang byth. Fe wnes i gwrdd â phobl sydd wedi llwyddo cyflawni’r pethau anhygoel hyn yn rhyngwladol ac wedi wynebu nifer o’r un heriau mewn ffurfiau gwahanol, ac roeddwn i’n teimlo fy mod i ar y trywydd iawn. Roeddwn i’n cael fy nghydnabod fel rhywun sydd â sgiliau gwerthfawr.”

Ymgynghorydd mewn Gofal Lliniarol

“Mae Lledaeniad a Graddfa yn fuddsoddiad gwerth chweil o’ch amser. Rydych yn dysgu am y rhwystrau i weithredu arloesedd a sut y gallwch eu goresgyn; mae’n eich arfogi â gwybodaeth i fod yn arweinydd gwell. Yn y bôn, dyma’r cwrs gorau y byddwch yn mynd ymlaen. Mae’r egwyddorion y buom yn gweithio drwyddynt yn wirioneddol berthnasol i fywyd personol a phroffesiynol ac unrhyw brosiect arloesi o gwbl. Os ydych chi’n darllen am ledaeniad a graddfa ac yn ei ystyried, rhowch y gorau i feddwl a gwneud cais yn barod – fyddwch chi ddim yn difaru!”

Fferyllydd Asesu Cyn Llawdriniaeth

“Roedd y digwyddiad yn ddefnyddiol iawn, gan fy ngalluogi i wneud peth rwydweithio, ac fe wnaeth yr hyfforddiant ddysgu llawer i mi am fy hun. Y wers bwysicaf oedd cydnabod fy agwedd tuag at weithredu newid a sut y mae hyn yn wahanol i bobl eraill – fe sylweddolais fy mod i’n aml yn gallu rhwystro mewnbwn gan eraill yn ddiarwybod. Roedd y daith bersonol yn eithaf emosiynol.”

Podiatregydd Arbenigol

“Dyma’r peth gorau i fi fynychu yn ystod fy ngyrfa o bell ffordd. Fe helpodd ni i ailosod ein ffocws a gwneud hynny ymhlith pobl o’r un anian. Roeddwn i ar dir anghyfarwydd, yn cael fy ngwthio i archwilio sut y gall fy mhersonoliaeth a phersonoliaethau eraill o fewn y tîm ddylanwadu ar y canlyniad. Mae’r rhain i gyd yn bethau na fyddech chi’n eu hystyried fel arfer, megis sut y gallwn ni fanteisio ar gryfderau pobl a ble bydd angen cefnogaeth arnynt i aros ar y trywydd iawn? Fe wnaeth i ni ystyried hefyd sut y gallwn ni gael pobl o’r tu allan i’r sefydliad i ymrwymo a gweld manteision yr hyn rydym yn ei wneud.”

Ffisiotherapydd Arbenigol

“Rydw i wedi bod ar lawer o gyrsiau sy’n ymwneud ag arwain a datblygu, ond yr Academi oedd un o’r cyrsiau mwyaf buddiol rydw i wedi bod iddo erioed. Mae blwyddyn wedi bod ers y digwyddiad, ond rydw i’n dal i allu cofio’r hyn a ddysgais yn glir, ac mae wedi llywio’r ffordd rydw i’n byw o ddydd i ddydd erbyn hyn. Gyda COVID-19, doedd dim profiad blaenorol gennym i lywio ein ffordd o feddwl ac roedd yn gallu bod yn llethol ar brydiau, ond fe wnaeth yr Academi fy nysgu i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig heddiw. Mae wedi fy helpu i fod yn fwy hunanymwybodol a meddwl am y ffordd rydw i’n ymateb, fel bod modd i fi weithredu mewn ffordd fwy gofalus.”

Cyfarwyddwr Nyrsio

Share this on social media