Caiff yr Hyb Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella (RIIC) i Gaerdydd a Bro Morgannwg ei gynnal gan Sefydliad Calon y Ddraig ac mae’n gweithio ledled Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) yr ardal i ddangos tystiolaeth a chefnogi newid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol.
Ynglŷn â'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

 

Sefydlwyd RPB i reoli a datblygu gwasanaethau i sicrhau bod cydweithio gwell yn digwydd rhwng byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol a’r trydydd sector; ac i sicrhau bod gwasanaethau, gofal a chymorth effeithiol yn diwallu anghenion ein poblogaeth yn y ffordd orau.

Mae’n cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, ac amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector eraill yn y rhanbarth.

Un o brif nodau RPB yw gweithio mewn partneriaeth er mwyn gwella iechyd a lles poblogaeth y rhanbarth drwy gynllunio a gwella gwasanaethau iechyd a gofal ar y cyd, gan gynnwys y rhai hynny sy’n cael eu darparu gan sefydliadau trydydd sector.

Ein rôl yw cefnogi gwaith RPB drwy:

  • Nodi enghreifftiau o arloesedd ac arfer da o bob rhan o’r rhanbarth
  • Cydlynu gweithgarwch ymchwil, arloesi a gwella yn seiliedig ar anghenion y boblogaeth
  • Ymgysylltu â, a chefnogi sefydliadau ar draws y rhanbarth i fabwysiadu dulliau newydd a chreadigol

Mae ymchwil, arloesi a gwella yn rhan sylfaenol o hyn ond nid ydym wedi manteisio arno eto i ysgogi newid yn seiliedig ar dystiolaeth. Rydym wedi dechrau adeiladu ein hyb ac yn y flwyddyn ddiwethaf, wedi canolbwyntio ar gofnodi’r dysgu hanfodol a’r gwaddol fel partneriaeth a ddaeth yn sgil y profiad o ymateb i’r heriau eithafol y bu’n rhaid i’n system wynebu o ganlyniad i COVID-19. Mae hyn wedi bod yn waith pwysig i’w wneud, ond nid yw’n creu dull cynaliadwy o ymdrin ag ymchwil, arloesi a gwella ar draws y system.

Rydym wedi bod yn dyst i arloesedd eithriadol trwy gydol COVID-19, o adeiladu ysbyty maes 2000 gwely, hyd at sicrhau nad oes neb yn ddigartref. Rydym wedi gwneud hyn mewn sefyllfa eithriadol o anodd, fodd bynnag rydym yn gwybod nad yw ein gallu i fabwysiadu ac addasu yn systematig, a lledaenu arfer da, beth bynnag fo’r ddisgyblaeth (clinigol, rheoli, arwain) yn ddigon.

Mae ymchwil, arloesi a gwella hefyd yn ddibynnol ar ddod ag elfennau sydd ar wahân fel arfer, at ei gilydd: ymarfer clinigol, diwydiant, busnes, y byd academaidd ac addysg. Mae’r gallu i fanteisio ar hedyn o syniad ar y rheng flaen a’i droi yn rhywbeth gwirioneddol ac effeithiol yn gofyn am ystod eang o arbenigedd, dyfeisgarwch a phenderfyniad unplyg i geisio canfod rhywbeth gwell.

Cysylltwch â ni!

Os hoffech chi wybod rhagor am Ganolfan RIIC a ph’un a allwn ni helpu i gefnogi eich prosiect neu eich syniad, cysylltwch â ni ar bob cyfrif: Elaine.Lewis5@wales.nhs.uk