Datblygu arweinwyr trawsnewidiol y dyfodol.

Rydym yn creu cenhedlaeth hunangynhaliol o arweinwyr y dyfodol trwy ddarparu profiadau a chyfleoedd mewn amgylchedd diogel a gefnogir i bobl:

  • Cael eu hysbrydoli a’u bywiogi gan yr hyn sy’n bosibl o amgylch y byd.
  • Dysguam eu hunain a’r wybodaeth a’r arferion y bydd eu hangen arnynt i lywio’r byd sy’n newid.
  • Cysylltuar draws ffiniau sefydliadau a sectorau gyda chyfleoedd i feithrin rhwydweithiau amlgenedliadol.

Bydd rhannu profiad ac arbenigedd gan sefydliadau ac arbenigwyr rhyngwladol yn arfogi ein rhaglenni â graddfa arloesi a rhagoriaeth wirioneddol fyd-eang – i osod bar dyhead, i herio ac ysgogi meddwl a gwneud.

Rydym yn dod â phobl amrywiol, dalentog a chwilfrydig o bob cwr o Gymru at ei gilydd i’w cyflwyno i syniadau datblygedig, a chreu cyfleoedd ar gyfer croesbeillio ac arloesi dyfeisgar, gan ffurfio grŵp nas gwelwyd mo’i debyg o’r blaen sy’n llawn brwdfrydedd, a rhoi mynediad digynsail iddynt i arloeswyr sydd ar reng flaen eu maes. Mae Climb yn gyfle i bwyso a mesur ein heriau cymdeithasol mwyaf, a chaiff cynrychiolwyr eu herio a’u cefnogi gan arweinwyr o’r radd flaenaf. Gan ddechrau ym mis Medi 2021, bydd ein rhaglen gyntaf yn dod â 30 o unigolion at ei gilydd i ddod yn arloeswyr y dyfodol.

 

Beth yw Climb?

Mae Climb yn rhaglen 10 mis sy’n cyfuno addysgu o’r radd flaenaf â’r cyfle i greu eich dull arwain eich hun. Gan ganolbwyntio ar arloesi mewn iechyd a gofal, byddwch yn dysgu sgiliau newydd, yn meithrin rhwydweithiau a chydberthnasau a fydd yn eich cefnogi wrth i’ch gyrfa ddatblygu.

Yn ystod COVID-19, adeg o her ddigynsail, gwelsom bobl ddewr a chryf yn dod i’r amlwg a oedd yn barod i gerdded tuag at y tân a cheisio gwneud gwahaniaeth ym mha bynnag ffordd y gallent. Gan uno o amgylch diben cyffredin, a chreu cysylltiadau a chydberthnasau rhwng unigolion, sefydliadau a gwledydd. Gwnaethant gyflawni rhywbeth eithriadol iawn. Mae Climb yn creu cymuned ryngwladol o Arloeswyr, pobl sydd â chalonnau agored a meddyliau beirniadol a fydd yn camu i’r adwy pan ddaw’r alwad eto.

Ar ôl cwblhau ein rhaglen Climb Cymru flaenllaw byddwch yn datblygu i fod yn aelod o’r gymuned o Arloeswyr – rhwydwaith i gyfoedion a fydd yn rhoi’r cyfle i chi gyfrannu at dwf parhaus y rhaglen a’r gymuned, a chymryd rhan mewn cyfleoedd datblygu pellach ar gyfer eich hun a’ch sefydliadau.

Mae rhaglen Climb wedi’i dylunio i ddatblygu’r sgiliau, galluoedd a’r meddylfryd sydd eu hangen arnoch i ddelio â newid cymhleth a’r dirwedd newidiol yr ydych yn gweithredu ynddi. Mae ein rhaglen yn cefnogi’r broses o ddatblygu sgiliau a fydd yn creu grŵp cynaliadwy o arweinwyr, sy’n gallu wynebu’r sefyllfaoedd ansicr hyn a bod yn barod i gyflawni i’r dyfodol:

Deallusrwydd emosiynol a dull arwain dewr a thosturiol: parodrwydd i ymateb i sefyllfaoedd anghyffredin, cael sgyrsiau anodd, peidio â bod ofn methu neu achosi niwed i enw da, a chynnwys eraill.

Sylwi ar dueddiadau a sganio’r gorwel: galluoedd a methodoleg i ddadansoddi arwyddion a rhagweld y tu hwnt i’r presennol – yn ogystal ag ymrwymiad i ddiwallu anghenion eraill fel rhan o ddull arwain.

Goddefgarwch at amwysedd:yn ogystal ag ymwneud yn uniongyrchol â sefyllfaoedd anghyffredin, rhaid i arweinwyr gefnogi’r gwaith o ddatblygu ystod o opsiynau lle mae ymyriadau yn annhebygol o fod â pherthynas achos-effaith uniongyrchol.

Meddylfryd entrepreneuraidd: gan fanteisio ar ddulliau a ddefnyddir gan entrepreneuriaid mynych sy’n cynnwys profi betiau bach/colled fforddiadwy, defnyddio’r hyn sydd ar gael, manteisio ar bethau annisgwyl a chreu rhwydwaith o gydweithwyr.

Hyblygrwydd gwybyddol: y gallu i ddeall cysyniadau cymhleth sydd y tu allan i’ch cwmpas proffesiynol yn gyflym, a sut i gymhwyso’r mewnwelediadau hynny ar draws meysydd gwahanol.

 

Beth mae’r rhaglen yn ei gynnwys? Mae Climb yn rhaglen 10 mis sydd wedi’i rhannu’n 6 modiwl, ac mae’n cynnwys gwaith grŵp, mentora a dysgu myfyriol unigol. Hanner ffordd drwy’r rhaglen, cynhelir profiad ymdrwytho, a fydd yn procio eich ffordd o feddwl drwy brofiad eang. Byddwch yn ymgysylltu â’r gymuned o Arloeswyr o’r diwrnod cyntaf un Yn manteisio ar fewnwelediadau a phrofiadau eraill, ac yn cyfrannu eich rhai eich hun drwy sesiynau seminar arddull TedX rheolaidd. Daw’r rhaglen i ben gydag Uwchgynhadledd lle byddwn yn arddangos y gwaith gwych a’r hyn a ddysgwyd ar draws y rhaglen a’n cymuned o Arloeswyr.   Sut y gallaf wneud cais? Mae Climb yn edrych am bobl sy’n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol yn eu profiad dysgu o ran arweinyddiaeth. Ydych chi am weithio gyda phobl amrywiol, talentog a chwilfrydig er mwyn gwneud gwahaniaeth i’ch sefydliad a’ch cymdeithas yn gyffredinol? Ydych chi’n gallu, ac yn barod i neilltuo amser ac ymdrech ac wynebu heriau newydd â meddwl agored? Os yw hyn yn berthnasol i chi, cwblhewch y ffurflen gofrestru isod i gael pecyn cais Dim ond 30 lle sydd ar gael ar Climb Cymru a rhagwelwn y bydd y galw’n uchel. Bydd y broses yn cynnwys creu rhestr fer ar gyfer diwrnod dethol ar 2il Awst, felly sicrhewch eich bod yn rhydd i fynychu hwnnw pe baech yn cael eich cynnwys ar y rhestr fer. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 13 Gorffennaf. Anfonir gwahoddiadau i’r diwrnod dethol erbyn 16 Gorffennaf. Rhennir y broses ddethol yn ddau gam:
  1. Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi’i chwblhau a fideo ategol erbyn 13 Gorffennaf. Os byddwch yn llwyddiannus yn y rownd gyntaf hon, fe’ch gwahoddir i drefnu lle ar un o’n diwrnodau dethol.
  2. 2. Cynhelir ein diwrnodau dethol yr wythnos yn dechrau 2il Awst a byddant yn para oddeutu 6 awr. Cewch y cyfle i gwrdd â’r bobl sy’n rhan o’r cwrs a phobl eraill sydd am fod yn rhan o’r rhaglen. Mewn grwpiau bach byddwch yn gwneud gweithgareddau gwahanol. Cewch gyfweliad naill ai cyn y diwrnod dethol neu ynghynt.
Ewch i'r dudalen hon i ddarllen mwy a gofyn am becyn cais.

Share this on social media