MAE CEISIADAU AM YR ACADEMI LLEDAENU A GRADDFA AR AGOR

Gweld eich prosiect ar reng flaen gofal iechyd

Mae’r Academi Lledaenu a Graddfa, sy’n ddigwyddiad tridiau trochi, wedi’i gynllunio i symud eich prosiect yn ei flaen, fel y gall ehangu ar draws y GIG, gofal cymdeithasol, awdurdodau lleol a diwydiant preifat.

Os oes gennych chi rywbeth sy’n gweithio, rydyn ni’n credu bod gennych chi rwymedigaeth foesol i’w ledaenu i gynifer o bobl â phosibl a all elwa – ac rydyn ni yma i helpu.

Mae ceisiadau ar gyfer yr Academi Lledaenu a Graddfa nesaf ar agor tan hanner nos ar 26 Ionawr 2024.

“Rwy’n sicr pe na bawn wedi mynychu’r Academi Lledaeniad a Graddfa honno yn 2019, y byddwn wedi treulio fy ngyrfa gyfan yn ceisio cyrraedd y man yr wyf wedi’i gyrraedd nawr.”

Paul Twose, Therapydd Ymgynghorol

Beth i’w ddisgwyl

Bydd Spread and Scale yn cyflymu datblygiad eich tîm a’ch prosiect trwy eich helpu i:

  • Fireinio eich syniad
  • Cynyddu eich uchelgais
  • Ehangu eich rhwydwaith a’ch menter
  • Dod yn fwy trefnus ac yn fwy cydlynol fel tîm
  • Creu cynllun 90 diwrnod cadarn ar gyfer cyflawni

Byddwch yn gorffen y digwyddiad gyda hunan-gred a chred newydd yn eich gwaith. Bydd eich tîm mewn sefyllfa well i ysgogi newid trawsnewidiol gydag arweinyddiaeth gref, arfer da a modelau newydd ar gyfer newid ar raddfa fawr.

Yn dilyn eich presenoldeb yn yr Academi, fe’ch gwahoddir i ymuno â’r Gymuned Ymarfer Lledaenu a Graddfa.

Bydd y tîm yn Sefydliad Calon y Ddraig wrth law i’ch cefnogi gyda chyngor ac arweiniad pwrpasol, bob cam o’r ffordd.

Os hoffech drafod eich cais gydag arbenigwr Lledaeniad a Graddfa o dîm Sefydliad y Galon y Ddraig, cysylltwch â ni.

What to expect ssa
What to expect ssa

“Rydw i wedi bod ar lawer o gyrsiau sy’n ymwneud ag arwain a datblygu, ond yr Academi oedd un o’r cyrsiau mwyaf buddiol rydw i wedi bod iddo erioed.”

Cyfarwyddwr Nyrsio

Gofynion i wneud cais

Bydd angen prosiect graddfa fach ddatblygedig arnoch, tîm o dri i chwech o bobl, a’r cymhelliant i ryddhau eich prosiect ar raddfa fawr. Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer busnesau bach a chanolig a thimau traws-sector sy’n canolbwyntio ar unrhyw beth o iechyd, i arloesi, i gyfiawnder cymdeithasol.

Cynhelir yr Academi nesaf yng Nghaerdydd ar 19, 20 a 21 Mawrth 2024. Bydd rhag-sesiwn 90 munud hefyd yn yr wythnosau cyn y prif ddigwyddiad.

Climb and scale fees

Ffioedd ar gyfer yr Academi nesaf

Mae lleoedd ar yr Academi Lledaeniad a Graddfa yn costio £1,500 y pen.

Bydd sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru yn derbyn gostyngiad o 40%.

Ni chodir tâl ar sefydliadau’r GIG a sefydliadau gofal cymdeithasol a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru gan fod eu ffioedd yn dod o dan Gyllid Academi Dysgu Dwys Llywodraeth Cymru.

“Mae’r Academi Lledaenu a Graddfa yn cyflawni mewn tridiau yr hyn y mae cyrsiau eraill yn cymryd dwy flynedd i’w wneud.”

Arweinydd Diogelwch Cleifion.

Cofrestrwch i gael mynediad parhaus at adnoddau blaenllaw, cyfleoedd datblygu ac, yn anad dim, y bobl wych sy’n rhan o’n rhwydwaith.

Graphic 3
Graphic 4