Sut y gallwch gyfrannu

Syniadau

Os oes gennych syniad a allai fod o fudd i bobl Cymru yn eich barn chi, rhowch wybod i ni yr hyn y gallwn ei wneud er mwyn eich helpu chi i’w wireddu.

Storïau

Rydym yn credu bod gan bawb stori ysbrydoledig i’w rhannu ac rydym ni eisiau clywed eich un chi. Beth oedd yn gyfrifol am eich rhoi ar ben ffordd? Beth sy’n eich cymell? Beth yw eich nodau? Byddem wrth ein bodd yn clywed.

 

Gyda phwy rydym yn gweithio

Staff iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Sefydliad Calon y Ddraig yn rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar hyn o bryd, ond yn gynhwysol i staff ar draws y system iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Byddwn yn darparu cefnogaeth i staff, gan fuddsoddi ynddynt a’i gwneud yn haws iddynt ysgogi newid, a’u galluogi i ddatblygu eu sgiliau arwain, cydweithredu’n effeithiol â’i gilydd ar draws ffiniau sefydliadol traddodiadol, a chysylltu â phartneriaid mewn sefydliadau iechyd eraill, diwydiant a’r byd academaidd yng Nghymru a ledled y byd.

 

Dinasyddion

Mae popeth a wnawn yn canolbwyntio ar y bobl rydym yn eu gwasanaethu. Rydym eisiau i’n dinasyddion fod yn bartneriaid gweithredol yn y gwaith rydym yn ei wneud a’r penderfyniadau rydym yn eu gwneud fel bod modd i ni ragori ar eu disgwyliadau, yn hytrach na diwallu eu hanghenion yn unig. Trwy gyd-gynhyrchu gofal, gallwn sicrhau ei fod cystal ag y bo modd ar gyfer ein poblogaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol.

 

Partneriaid

Fel lle i gydweithio’n radical ar draws ffiniau sefydliadol, mae datblygu partneriaethau cyffrous yn elfen bwysig o’r hyn rydym yn ei wneud. Mae’n bosibl bod yr heriau rydym yn eu hwynebu’n ymddangos yn rhy fawr i’w goresgyn ar ein pen ein hunain, ond trwy weithio gyda’n gilydd gallwn ddatblygu atebion cyffrous, sy’n aml yn annisgwyl i’r problemau hyn. Gyda’n gilydd, gallwn wella bywydau pobl Cymru a thu hwnt.
Rydym yn chwilio am bartneriaethau o fewn sefydliadau iechyd a gofal ochr yn ochr â gweddill y sector cyhoeddus, diwydiant, y byd academaidd, y trydydd sector a mwy!


BAROD I DDECHRAU?

Cysylltwch â ni